Uchwała zarządu nr 1220/132/VI/2020 z dnia 2020-06-03

W sprawie przyjęcia „Raportu podsumowującego proces konsultacji i opiniowania Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego wraz z uzasadnieniem”, celem podania do publicznej wiadomości
podstawa prawna art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj., Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.); art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj., Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.); art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj., Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr IV/3/7/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r., poz. 542 z późn. zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony