Menu

Uchwała Sejmiku nr I/55/5/2002 z dnia 2002-08-26

Data ogłoszenia 2002-08-26
W sprawie zmiany nazwy Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach na Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach oraz nadania statutu
Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm.)
oraz art.13 ust.1 i 2
ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. Nr 13 z 2001 r., poz. 123)

§ 1


Zmienić nazwę Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach na Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach


§ 2


Nadać statut Śląskiemu Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Traci moc dotychczasowy statut nadany Zarządzeniem Nr 88/95 Wojewody Katowickiego z dnia 19 czerwca 1995 roku w sprawie nadania statutu Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach oraz Zarządzeniem Nr 120/98 Wojewody Katowickiego z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie zmian w statucie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach.


§ 4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Załącznik do Uchwały Nr I/55/5/2002
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia26 sierpnia 2002 roku

STATUT
ŚLĄSKIEGO CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO w KATOWICACH


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, zwane dalej "Centrum", jest wojewódzką samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i upowszechnieniowym działającą na podstawie:
1/ ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 z 2001 r., poz. 123);
2/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z póżn. zm.);
3/ ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury (Dz.U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150 z późniejszymi zmianami);
4/ niniejszego statutu.


§ 2.

Siedzibą Centrum jest miasto Katowice, a terenem działania obszar województwa śląskiego.


§ 3.

Organizatorem Centrum jest Województwo Śląskie. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Zarząd Województwa Śląskiego.


§ 4.

Centrum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.


§ 5.

Centrum używa pieczęci podłużnej o treści:
"Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach".


Rozdział II
ZAKRES DZIAŁANIA CENTRUM


§ 6.

1. Centrum upowszechnia wartości dziedzictwa kulturowego ziem wchodzących w skład województwa śląskiego poprzez działania edukacyjne, dokumentacyjne, informacyjne i wydawnicze oraz działa na rzecz ochrony tego dziedzictwa dla zachowania tożsamości kulturowej regionu.
2. W sferze zainteresowania Centrum pozostają wartości materialne i niematerialne dziedzictwa kulturowego, a w szczególności:
1/ ruchome i nieruchome dobra kultury i ich twórcy,
2/ zabytki techniki i kultury materialnej oraz obiekty i zespoły budownictwa przemysłowego,
3/ dzieła budownictwa, urbanistyki i architektury, jak historyczne założenia urbanistyczne miast i osiedli, parki, ogrody, cmentarze,
4/ obiekty etnograficzne, jak typowe układy ruralistyczne zabudowy osiedli wiejskich i budowle wiejskie, różnorakie aspekty i formy kultury ludowej,
5/ zespoły architektury i krajobrazu kulturowego, w tym założenia zieleni komponowanej,
6/ obiekty archeologiczne, jak ślady terenowe pierwotnego osadnictwa i działalności człowieka oraz wszelkie wytwory dawnych kultur,
7/ tradycje grup zawodowych, wyznaniowych, etnicznych oraz lokalnych społeczności.


§ 7.

Centrum realizuje zadania, o których mowa w § 6, w szczególności przez:
1/ opracowywanie programów edukacyjnych oraz prowadzenie własnych przedsięwzięć edukacyjnych,
2/ promocję dziedzictwa kulturowego regionu z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów i form przekazu,
3/ przygotowywanie wystaw, szkoleń, odczytów i konferencji,
4/ prowadzenie prac badawczych, studialnych, projektowych i dokumentacyjnych, sporządzanie dokumentacji konserwatorskich,
5/ dokumentowanie oraz gromadzenie danych i materiałów źródłowych z zakresu dziedzictwa kulturowego ziem wchodzących w skład województwa śląskiego, w tym prowadzenie komputerowego banku danych,
6/ opracowywanie ekspertyz, opinii i raportów,
7/ diagnozowanie stanu i prognozowanie zmian w środowisku kulturowym,
8/ działalność konsultacyjną,
9/ działalność wydawniczą i informacyjną,
10/ działalność biblioteczną i archiwalną.


§ 8.

Centrum współpracuje i współdziała ze służbami konserwatorskimi w realizacji celów polityki konserwatorskiej województwa śląskiego, z samorządami terytorialnymi, muzeami, instytucjami oświatowymi, organizacjami i stowarzyszeniami, których cele i działania zbliżone są do statutowych zadań Centrum.


Rozdział III
ORGANIZACJA CENTRUM


§ 9.

Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum oraz zakres działania samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Centrum po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Śląskiego i działających w Centrum organizacji związkowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.


§ 10.

1. Na czele Centrum stoi Dyrektor, zwany dalej "Dyrektorem".
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego po zasięgnięciu opinii Ministra Kultury oraz właściwych związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych.


§ 11.

1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Centrum i reprezentuje go na zewnątrz. Do zakresu jego działania należy w szczególności:
1/ prowadzenie działalności zgodnie ze statutem,
2/ tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w § 6 statutu oraz w regulaminie organizacyjnym,
3/ dbałość o mienie i właściwa gospodarka tym mieniem oraz środkami finansowymi,
4/ zatwierdzanie planu działalności Centrum,
5/ zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz zawieranie innych umów cywilno-prawnych,
6/ wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.
2. Dyrektor przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego:
1/ plan działalności instytucji, obejmujący plan usług, przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji - w terminie 14 dni po zawiadomieniu o wysokości uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego dotacji na dany rok,
2/ sprawozdania finansowe w terminach określonych w przepisach szczegółowych dotyczących sprawozdawczości,
3/ plan działalności merytorycznej na rok kalendarzowy oraz sprawozdanie z jego realizacji za rok ubiegły w terminie do 31 stycznia każdego roku.


§ 12.

Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw ustala Dyrektor Centrum w wydawanych przez siebie regulaminach i zarządzeniach.


§ 13.

1. Zarząd Województwa Śląskiego powołuje Radę Programową jako organ doradczy Dyrektora, opiniujący plany działalności merytorycznej i ich realizację.
2. Zasady działania Rady Programowej Centrum określa jej regulamin nadany przez Zarząd Województwa Śląskiego.
3. Dyrektor może powoływać inne ciała doradcze dla rozwiązywania określonych problemów.


Rozdział IV
MIENIE I FINANSE


§ 14.

1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działalności instytucji, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
2. Przychodami Centrum są:
1/ wpływy z prowadzonej działalności,
2/ dotacje budżetowe,
3/ środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
3. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania Centrum pokrywa z uzyskanych przychodów.
4. Centrum prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Centrum w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane są podpisy dwóch osób: Dyrektora i głównego księgowego lub osób upoważnionych przez Dyrektora, przy czym każdorazowo wymagany jest podpis Dyrektora lub głównego księgowego.

 

 


§ 15.

1. Centrum może prowadzić - jako dodatkową - działalność gospodarczą, w zakresie:
1/ wykonywania ekspertyz naukowych i specjalistycznych,
2/ sporządzania studialnych opracowań naukowych, projektów oraz dokumentacji konserwatorskich,
3/ przygotowywania wydawnictw,
4/ organizacji imprez i działań edukacyjnych.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej Centrum mogą być wykorzystane wyłącznie dla realizacji celów statutowych.


Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 16.

1. Statut Centrum nadawany jest uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego.
2. Połączenia, podziału lub likwidacji Centrum może dokonać Sejmik Województwa Śląskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
3. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone w trybie jego nadania.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony