Informacje dla osób poszukujących dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych pracodawców

Ewidencję przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzi zgodnie z art. 51g ust.2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, na podstawie informacji uzyskanych od marszałków województw i przedsiębiorców.

Na stronie internetowej Archiwów Państwowych pod adresem:
Informacja dla osób poszukujących dokumentów osobowo-płacowych do celów emerytalno-rentowych oraz ustalenia kapitału początkowego

udostępniono informacje, które mogą być pomocne dla osób poszukujących dokumentacji osobowo-płacowej, wraz z odnośnikami do stron internetowych:

  • instytucji i urzędów,
  • baz o zlikwidowanych zakładach pracy,
  • przechowawców akt osobowych i płacowych.

Bazę danych o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, która umożliwia wyszukanie informacji według nazwy, adresu lub numeru REGON zlikwidowanego pracodawcy, zamieszczono pod adresem:
Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców

Informacji o miejscach przechowywania dokumentacji pracowniczej udziela Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej, adres: ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, skr. poczt. 164, telefon: (22) 635 68 22
(źródło: strona internetowa Archiwa Państwowe)

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem:

https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/baza-zlikwidowanych-lub-przeksztalconych-zakladow-pracy

udostępniono bazę danych opracowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie informacji uzyskanych z urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawierającą informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej ze zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy.

Aktualną informację o przedsiębiorcach wpisanych do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzących działalność na terenie województwa zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Województwa Śląskiego, w lokalizacji:
Rejestry ewidencje i archiwa

(Plik zawierający ww. informację tj.: rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych zamieszczono w załączniku u dołu strony Rejestry ewidencje i archiwa)

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony