Aktualizacja Strategii 2018/2020

Zarząd Województwa Śląskiego 

zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

 ogłasza,
że uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 r. przyjęta została Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030"

Treść Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” oraz podsumowanie wraz z uzasadnieniem,  zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie https://rcas.slaskie.pl 

Z dokumentami tymi można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Departamencie Rozwoju Regionalnego, ul. Plebiscytowa 36, Katowice, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (32) 77 99 104.


Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie

Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego

Radni przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030". Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 r.

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+", uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego 1 lipca 2013 roku i stanowi piątą edycję tego kluczowego dokumentu określającego cele rozwoju regionu oraz instrumenty ich realizacji w perspektywie roku 2030.

Przedstawiona w dokumencie wizja rozwoju jest kontynuacją i uszczegółowieniem myśli strategicznej realizowanej już od 2000 roku w kolejnych edycjach Strategii. Natomiast coraz bardziej świadomie podejmuje się w niniejszym dokumencie zagadnienia transformacji regionu uwzględniające poszanowanie środowiska naturalnego – Zielone Śląskie.

Zarysowane w dokumencie cele i kierunki wskazują drogę oraz narzędzia pozwalające na istotne zmiany gospodarcze prowadzące do pobudzenia tempa rozwoju gospodarczego regionu w oparciu o dynamicznie rozwijający się sektor przedsiębiorstw innowacyjnych. Strategia "Śląskie 2030" odpowiada również na wyzwania demograficzne stojące przed województwem śląskim oraz związane z poprawą warunków życia w regionie, zarówno dla jego obecnych, jak i przyszłych mieszkańców. Realizacja zapisów strategicznych składających się na wspomnianą wizję będzie wymagała zaangażowania licznych podmiotów sceny regionalnej.

  • Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/24/1/2020 z dnia 19.10.2020 r.
  • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030"

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – po konsultacjach społecznych

Rozpatrzono zgłoszone uwagi i wnioski

Zarząd Województwa Śląskiego rozpatrzył wszystkie uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wszystkie uwagi, które zostały uznane za uzasadnione i celowe znalazły swoje odzwierciedlenie w ostatecznym projekcie Strategii. Został on przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2226/169/VI/2020 z dnia 30 września 2020 r. i tym samym skierowany pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego 1 lipca 2013 roku uchwałą nr IV/38/2/2013.


Sprawozdanie

z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1959/161/VI/2020 w dniu 26.08.2020 roku przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” z Prognozą oddziaływania na środowisko wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag.

Obwieszczenie

Zarząd Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 6, art.14a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

ogłasza

KONSULTACJE
projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt Strategii wraz z Prognozą dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie https://rcas.slaskie.pl. Niniejszy projekt stanowi aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych. W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa śląskiego, oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, zapoznanie się z ww. dokumentami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego jest ograniczone. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 108 (lub 104), fax: +48 (32) 77 99 174
strategia@slaskie.pl

z dopiskiem Konsultacje „Śląskie 2030”

bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Uwagi można przekazywać w terminie do 27 lipca 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” na stronie internetowej www.slaskie.pl


Zmiana harmonogramu prac
(stan na dzień: 01.06.2020 r.)

Następuje zmiana harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”,  określonego w załączniku do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/55/7/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., poprzez wydłużenie prac nad aktualizacją do IV kw. 2020 r.

 Zmiana harmonogramu prac

Następuje zmiana harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (poprzez wydłużenie prac nad aktualizacją do II kw. 2020 r.) określonego w załączniku do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/55/7/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

ogłasza,

że przystąpiono do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (Uchwała Nr V/55/7/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.). Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” ma na celu m. in. dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do nowoprzyjętych oraz aktualnie przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym, w tym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.

Wszelkie informacje o trybie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” i harmonogramie prac są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Rozwoju Regionalnego, referat – Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego. Na wskazanej stronie internetowej będą udostępniane informacje o postępie prac oraz kolejnych etapach konsultacji.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 12 września 2018 r. pod adresem:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 109, fax: +48 (32) 77 99 174

 

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzonew toku przygotowania dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” na stronie internetowej www.slaskie.pl  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony