Zapewnianie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

W przypadku braku zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego  

możesz:

 • poinformować nas o braku dostępności,
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności (po złożeniu wniosku o zapewnienie dostępności i braku zapewnienia dostępności wskazanej we wniosku).

Kto może poinformować o braku dostępności

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub pkt 3 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Nie ma szczególnej formy poinformowania nas, wystarczy wskazanie bariery, która utrudnia albo uniemożliwia dostępność.

Kto może złożyć wniosek

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,

Możesz skorzystać z wniosku, który przygotowaliśmy lub napisać swój i uwzględnić poniżej wymienione elementy.

Co wpisać we wniosku

We wniosku należy zawrzeć:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy lub przedstawiciela wnioskodawcy (jeśli dotyczy) oraz sposób kontaktu: w zależności od tego, jak chcesz, abyśmy się z Tobą kontaktowali, podaj na przykład adres pocztowy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres ePUAP,
 • wskazanie bariery, która utrudnia albo uniemożliwia dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie interesu faktycznego – w jaki sposób wskazana bariera wpływa na wnioskodawcę,
 • preferowany sposób zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji:

Zapewnimy dostępność najszybciej jak to możliwe nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku niezawierającego braków formalnych.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie powiadomimy o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, niezwłocznie zawiadomimy o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

Kiedy możesz złożyć skargę  

W przypadku, gdy nie zapewnimy wnioskowanej dostępności w sposób i w terminach wyżej wskazanych, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności.

Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Jak złożyć wniosek lub zwrócić się z informacją

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej możesz:

 • przesłać listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
 • złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu, na ul. Ligonia 46 w Katowicach w pokoju 164 (parter);
 • przesłać drogą elektroniczną na adres: kancelaria@slaskie.pl.
 • wysłać przez ePUAP – Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. Adres skrzynki podawczej w systemie ePUAP to: /UMWSL/skrytka

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art. 29, 30)


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji spraw dotyczących zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
  2. archiwizacji akt spraw.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g, j rozporządzenia), wynikający z:

 • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art. 29, 30)
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczególności art. 6) oraz Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), operatorom platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację, zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat od wytworzenia dokumentacji. Po upływie tego okresu akta sprawy zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ustawie jest wymagane. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi w sprawie dotyczącej zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub wezwaniem do uzupełniania braków formalnych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony