Zapewnianie dostępności cyfrowej

W przypadku braku zapewnienia dostępności cyfrowej: strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

możesz:

 • złożyć żądanie zapewnienia dostępności,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności (po złożeniu żądania o zapewnienie dostępności i braku zapewnienia dostępności wskazanej  w żądaniu).

Kto może wystąpić z żądaniem

Każdy może zażądać zapewnienia dostępności cyfrowej. Nie musisz być osobą z niepełnosprawnością ani opiekunem czy przedstawicielem ustawowym takiej osoby.

Możesz skorzystać z formularza, który przygotowaliśmy lub napisać swój i uwzględnić poniżej wymienione elementy.

Co powinno zawierać żądanie

W treści żądania podaj:

 • swoje dane kontaktowe oraz określ sposób kontaktu: w zależności od tego, jak chcesz, abyśmy się z tobą kontaktowali, podaj na przykład adres pocztowy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres ePUAP,
 • stronę internetową, aplikację mobilną lub ich elementy, które mają być dostępne cyfrowo;
 • jaki moglibyśmy zapewnić alternatywny sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnimy dostępność najszybciej jak to możliwe nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie powiadomimy Cię o przyczynach opóźnienia i wskażemy nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Możemy odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Jak przekazać żądanie

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej możesz:

 • przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w deklaracji dostępności.
 • wysłać przez ePUAP – Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. Adres skrzynki podawczej w systemie ePUAP to: /UMWSL/skrytka.

Jeśli nie chcesz lub nie możesz tego zrobić przez Internet, możesz to zrobić:

 • telefonicznie na numer wskazany w deklaracji dostępności;
 • listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;
 • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu, na ul. Ligonia 46 w Katowicach w pokoju 164 (parter);

 Kiedy możesz złożyć skargę  

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności wskazanej w żądaniu lub w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, masz prawo do złożenia do nas skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu.

Skargę rozpatrzymy zgodnie z działem VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (art. 18)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. rozpatrzenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,
  2. archiwizacji akt spraw.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g, j rozporządzenia), wynikający z:

 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (art. 18),
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczególności art. 6) oraz Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), operatorom platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację oraz zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat od wytworzenia dokumentacji. Po upływie tego okresu akta sprawy zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ustawie jest wymagane. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zrealizowania żądania o zapewnienie dostępności cyfrowej.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony