Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu Województwa Śląskiego

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Zarząd Województwa Śląskiego, zwany dalej "Zarządem", jest organem wykonawczym samorządu Województwa.
 2. Zarząd wykonuje zadania należące do samorządu Województwa, niezastrzeżone na rzecz Sejmiku i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 3. Zarząd działa z zachowaniem zasady kolegialności.
 4. Ograniczenie kolegialności w działaniach Zarządu dopuszczalne jest jedynie na podstawie ustaw.

§ 2

Tryb powołania i odwołania Zarządu w całości, jak i poszczególnych jego członków określa ustawa, o której mowa w § 2 pkt 2 Statutu.

§ 3

W skład Zarządu wchodzą:

 • Marszałek Województwa, zwany dalej "Marszałkiem", który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu,
 • dwóch wicemarszałków Województwa, zwanych dalej "Wicemarszałkami",
 • dwóch pozostałych członków Zarządu Województwa, zwanych dalej "Członkami Zarządu".

II. Organizacja wewnętrzna Zarządu

§ 4

 1. Pracę Zarządu organizuje Marszałek.
 2. Marszałek w szczególności:
  1. zwołuje posiedzenia Zarządu,
  2. ustala porządek obrad Zarządu i przewodniczy jego obradom,
  3. nadzoruje wykonanie uchwał Zarządu.

§ 5

W przypadku nieobecności Marszałka zadania określone w § 4 ust. 2. przejmuje wyznaczony przez Marszałka członek Zarządu.

§ 6

Zarząd dokonuje, w drodze uchwały, podziału zadań pomiędzy poszczególny członków Zarządu.

III. Tryb pracy Zarządu

§ 7

 1. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 2. W posiedzeniach Zarządu i pracach uczestniczy, z głosem doradczym, Skarbnik Województwa.

§ 8

Za przygotowanie projektów uchwał, decyzji i stanowisk Zarządu odpowiedzialne są osoby kierujące właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego.

§ 9

 1. Projekty uchwał Sejmiku wnoszone przez Zarząd oraz uchwał Zarządu powinny być opracowane zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej obowiązującej przy redagowania aktów prawnych.
 2. Przed wniesieniem projektu uchwały pod obrady Zarządu przygotowujący projekt dokonuje niezbędnych uzgodnień merytorycznych i formalno - prawnych. Projekty uchwał, które wywołują skutki finansowe, opiniuje również Skarbnik Województwa.
 3. Zarząd określa, w drodze uchwały, szczegółowy tryb składania materiałów i przedstawienia ich na posiedzeniu Zarządu.

§ 10

Przewodniczący może w toku obrad przekazać przewodniczenie posiedzeniu wyznaczonemu członkowi Zarządu.

§ 11

Zarząd podejmuje uchwały, których treść stanowią rozstrzygnięcia w sprawach należących do kompetencji Zarządu lub stanowiska w sprawach incydentalnych.

§ 12

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Marszałka.

§ 13

 1. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, będący urzędowym zapisem przebiegu obrad oraz ustaleń i rozstrzygnięć podjętych przez Zarząd.
 2. Ponadto protokół w szczególności zawiera:
  1. datę oraz numer kolejny posiedzenia,
  2. określenie osoby przewodniczącego i uczestników obrad
  3. ustalony porządek obrad,
  4. informacje o ewentualnej zmianie przewodniczącego posiedzenia w toku obrad.

§ 14

Protokół z posiedzenia Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu, a także w razie uczestnictwa - Skarbnik Województwa.

IV. Współdziałanie z Sejmikiem

§ 15

Członkowie Zarządu i Skarbnik Województwa przedstawiają Sejmikowi stanowisko Zarządu, w szczególności dotyczące:

 1. projektów uchwał Sejmiku,
 2. informacji i sprawozdań na temat uchwał Sejmiku powierzonych do wykonania Zarządowi,
 3. okresowych sprawozdań z działalności Zarządu,
 4. odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

§ 16

Członkowie Zarządu oraz Skarbnik Województwa współpracują z komisjami Sejmiku, zapewniając bieżące informowanie komisji o działaniach Zarządu podejmowanych w sprawach dotyczących problemów stanowiących zakres zadań komisji.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony