Uchwała zarządu nr 2292/282/VI/2021 z dnia 2021-10-21

W sprawie przyjęcia treści wezwania do złożenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.07.04.03-IP.02-24-084/21 dla Poddziałania 7.4.3 Outplacement – projekt pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
podstawa prawna art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2; art. 38 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 48 ust. 1, 2, 4a oraz 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818); § 1 ust. 1 lit. e oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Nr 13/RR/2015 z dnia 17 marca 2015 roku z późn. zm.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony