Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Katalog usług Gospodarka
 1. Zgodnie z art. 51b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach organem prowadzącym rejestr jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
 2. Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania Wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.
 3. Działalność może być wykonywana tylko przez przedsiębiorcę będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 4. Zgodnie z art. 51 d ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach warunkami wykonywania działalności w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania są w szczególności:
  1. Posiadanie przez przedsiębiorcę bazy organizacyjno-technicznej, odpowiedniej do rozmiarów planowanej działalności, zapewniającej właściwe warunki przechowywania i udostępniania dokumentacji.
  2. Posiadanie przez przedsiębiorcę regulaminu usług, które będą świadczone w ramach działalności objętej wpisem.
  3. Zatrudnienie przez przedsiębiorcę, do wykonania czynności związanych z obsługą dokumentacji, osoby posiadającej specjalistyczne wykształcenie i praktykę zawodową.
  4. W skład zarządu przedsiębiorcy nie mogą wchodzić osoby, które były karane za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów lub mieniu.
Wymagane dokumenty
 1. Wniosek zawierający następujące dane:
  1. firmę przedsiębiorcy oraz jej siedzibę i adres;
  2. numer w rejestrze przedsiębiorców;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy;
  5. określenie zakresu działalności, która ma być objęta wpisem;
  6. określenie miejsca lub miejsc, w których będzie wykonywana działalność objęta wpisem i daty jej rozpoczęcia;
  7. oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
   • nie ma zaległości podatkowych,
   • nie ma zaległości w zakresie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
   • nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.
 2. Oświadczenie następującej treści:

  "Oświadczam, że:

  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych są kompletne i zgodne z prawdą;
  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, określone w rozdziale 4a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.".

  Oświadczenie powinno również zawierać:

  1. firmę przedsiębiorcy oraz jej siedzibę i adres;
  2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 3. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
Sposób dostarczania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Departament Organizacji Urzędu
  ul. Ligonia 46
  40-037 Katowice
 2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Juliusza Ligonia 46
40-037 Katowice
Kancelaria Ogólna
parter, pokój 164

Wykorzystanie skrzynki kontaktowej ePUAP 

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych poprzez skrzynkę ePUAP. W tym celu należy:

 1. pobrać wniosek znajdujący się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego lub ze strony Biznes.gov.pl
 2. wypełnić wniosek ręcznie lub elektronicznie i dołączyć wszystkie wymagane załączniki
 3. w przypadku wypełnienia dokumentu w sposób elektroniczny należy w wniosku odwzorować podpis cyfrowo
 4. wniosek wraz z załącznikami należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym
 5. wniosek z wymaganymi załącznikami należy przesłać na skrzynkę ePUAP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Opłaty
 1. Kwota opłaty za wpis do rejestru wynosi 616 zł;
 2. Opłata za dokonanie wpisu do rejestru może być wniesiona:
  1. przekazem pocztowym,
  2. przelewem z rachunku bankowego,
  3. gotówką:
   • w kasie Urzędu Miasta Katowice, w Katowicach przy ul. Pocztowej 5, od wtorku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30 oraz w poniedziałek w godzinach 7:30 - 17:00,
   • w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, pokój 121, we wtorek w godzinach: 7:30 – 18:00, w pozostałe dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30,
   • we wszystkich oddziałach banku PKO BP na terenie miasta Katowice - od wpłaty nie jest pobierana prowizja.

Opłaty należy wnosić na rachunek Urzędu Miasta Katowice w banku PKO BP O/ Katowice o numerze 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111, z adnotacją: opłata za wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

Terminy i sposób załatwienia sprawy
 1. Zaświadczenie o wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych wydawane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  1. Poprzez pocztę tradycyjną.
  2. Osobiście w siedzibie urzędu.
  3. Pocztą elektroniczną.
Informacje na temat przebiegu spraw
 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z urzędem.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Lokalizacja komórki organizacyjnej urzędu:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Organizacji Urzędu
Katowice ul. Ligonia 46
parter pokój nr 167
lub Katowice ul. Dąbrowskiego 23 pokój nr A0.42

Numery telefonów kontaktowych:
32/20 78 167 lub 32/ 77 40 642

Tryb odwoławczy

Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru następuje w formie decyzji administracyjnej, na którą służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego.

Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z pracą urzędu można składać na jeden z poniższych sposobów:

 1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym (adres: /UMWSL/skrytka),
 2. Pisemnie pocztą tradycyjną.
 3. Pisemnie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 4. Ustnie do protokołu bezpośrednio u wyznaczonego pracownika urzędu.

2. Skargi i wnioski są wolne od opłat.

Informacje dodatkowe

Urząd Marszałkowski udostępnia poniżej edytowalne propozycje wniosków o wpis do rejestru, zmianę danych w rejestrze i wykreślenia z rejestru.

Dodatkowe informacje na temat wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych można znaleźć na stronie internetowej biznes.gov.pl pod linkiem biznes.gov.pl - wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Na podstawie art. 51f ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać marszałkowi województwa wszelkie zmiany danych podlegających wpisowi do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, a także informacje o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.
Zgodnie z art. 51g ust. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przedsiębiorca ma obowiązek przekazywać do centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wykaz pracodawców, których dokumentację przedsiębiorca przejął w danym miesiącu kalendarzowym, oraz okres, z jakiego ta dokumentacja pochodzi, w terminie do końca następnego miesiąca kalendarzowego.

Informacja dotycząca zmian w przepisach prawa:

Z dniem 13 lutego 2018 r. weszły w życie przepisy art. 11 i art. 12 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Jak wynika z treści powyższych przepisów przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania bez uzyskania wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonego przez marszałka województwa, są obowiązani dostosować swoją formę prawną i uzyskać wpis do przedmiotowego rejestru, w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r., a w przypadku nieuzyskania wpisu w tym terminie – zakończyć wykonywanie tej działalności. Przedsiębiorca, który do dnia 31 grudnia 2018 r. nie uzyska wpisu do rejestru zakończy wykonywanie działalności w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania i przekaże ją do dalszego przechowywania uprawnionemu podmiotowi.

Zgodnie z zapisem art. 2 powyższej ustawy, wprowadzającym zmiany w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217) wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2019: przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji bez uzyskania wpisu do rejestru, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł. Powyższą karę pieniężną, nakłada, w drodze decyzji, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem, na podstawie wyników kontroli.

Tekst ustawy opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 13 lutego 2018 r. pod poz. 357.
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 162).
 3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 32, poz. 284)
 4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 68, poz. 596)
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 1546 z późn. zm).
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2007 Nr 187, poz. 1330).
 8. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. z 2005 r. Nr 28, poz. 240).
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie, w imieniu którego działają jego organy i przedstawiciele: Zarząd Województwa Śląskiego, Sejmik Województwa Śląskiego a także Marszałek Województwa jako kierownik Urzędu Marszałkowskiego.
  Siedziba administratora znajduje się w Katowicach przy ul. Ligonia 46,  tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala), e-mail: kancelaria@slaskie.pl, https://bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych. Adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl, pozostałe dane teleadresowe takie jak powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Samorządu Województwa.
  Realizujemy zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, zgodnie z przepisami prawa: ustawą z  dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, innymi szczególnymi przepisami prawa, statutem Województwa.
  Dane osobowe przetwarzamy ponieważ:
  • wykonujemy obowiązki prawne (art. 6. ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679);
  • wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przyznanej Województwu (art. 6. ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679);
  • wykonujemy zobowiązania umowne (art. 6. ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679).
  W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody, np. ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
  Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.
 4. W określonych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.
  Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, wykonywanie lub dostarczanie  systemów informatycznych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, obsługa archiwalna, bankowa w zakresie realizacji płatności.
  Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Pani/Pana dane osobowe będą dotyczyć. Urząd ma obowiązek przechowywania akt spraw w interesie publicznym.
  Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia Pani/Pana sprawy.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Województwo danych osobowych, posiada Pani/Pan szereg praw:
  • dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
  • żądania ich sprostowania,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679.
  W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów.
  Powyższe prawa można realizować kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.
  Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych, tam gdzie jest to obowiązkowe  będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy czy zawarcia umowy.
Karta usługi w ePUAP

 link: karta usługi w serwisie ePUAP

 

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony