Słownik skrótów stosowanych w BIP

ADN - umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych

ADR - międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych

BIP - Biuletyn Informacji Publicznych

Briefing - rodzaj konferencji prasowej, odprawa, zebranie instruktażowe

ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Główna strona BIP -biuletyn, prezentujący informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP.

IZ – Instytucja Zarządzająca

Jst – jednostka samorządu terytorialnego

NIK - Najwyższa Izba Kontroli

NGO - (wg. ONZ) organizacja pozarządowa

OM - oświadczenie majątkowe

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Redakcja -Redakcja BIP UMWS

RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa

RPO – Regionalny Program Operacyjny

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ufp – Ustawa o finansach publicznych

Udip - Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.zm.)

UMWS - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Ustawa Pzp - USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZDW – Zarząd Dróg Wojewódzkich

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony