Słownik skrótów stosowanych w BIP

Definicje skrótów, które mogą pojawić się w serwisie

 • ADN  umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych
 • ADR  międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych
 • BIP – Biuletyn Informacji Publicznych
 • Briefing – rodzaj konferencji prasowej, odprawa, zebranie instruktażowe
 • dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Główna strona BIP – biuletyn, prezentujący informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP
 • IZ – Instytucja Zarządzająca
 • Jst – jednostka samorządu terytorialnego
 • NGO – (wg. ONZ) organizacja pozarządowa
 • NIK – Najwyższa Izba Kontroli
 • OM – oświadczenie majątkowe
 • OPZ – opis przedmiotu zamówienia
 • Pzp – Ustawa Prawo zamówień publicznych
 • RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Redakcja – Redakcja niniejszego serwisu
 • RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • RPO – Regionalny Program Operacyjny
 • Serwis  nieniejszy portal prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • Udip – Ustawa o dostępie do informacji publicznej
 • Ufp – Ustawa o finansach publicznych
 • UMWS / UMWŚ – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • UOKiK – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • ZDW – Zarząd Dróg Wojewódzkich

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony