Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców

Informacja jest skierowana do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania.

Informacje na temat procedury uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Działalność gospodarcza w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych pracodawców o czasowym okresie przechowywania, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, i wymaga uzyskania przez podmiot prowadzący tego typu działalność, wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, zwanego dalej "rejestrem".

Warunki wymagane prawem do wykonywania działalności w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej oraz tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, wnoszenia zmian i wykreślenia z tego rejestru określają przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W odniesieniu do działalności wymagającej wpisu do rejestru, prowadzonej na terenie województwa śląskiego organem właściwym jest Marszałek Województwa Śląskiego.

Informację dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie wpisu do  rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych zawierającą:

  • opis wymagań formalnych,
  • sposób i miejsce złożenia dokumentów,
  • stosowane opłaty,
  • proponowane przez Urząd wzory wniosków,
  • numery telefonów kontaktowych.

zamieszczono w katalogu usług o nazwie: „Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych” na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Województwa Śląskiego ,tj.: Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych


Kontrola działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców

Zgodnie z art. 51 j oraz art. 51sa, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, marszałek województwa przeprowadza kontrolę:

  • działalności gospodarczej w zakresie objętym wpisem do rejestru,
  • przedsiębiorcy, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji bez uzyskania wpisu do rejestru.

Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców jest przeprowadzana na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zakres przedmiotowy kontroli wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy.

Sposób i tryb przeprowadzania kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania w zakresie objętym właściwością Marszałka Województwa Śląskiego, określono w Regulaminie kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zwanym dalej Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem  Marszałka Województwa Śląskiego nr 69/19 z dnia 29 maja 2019 r.

Treść Regulaminu wraz z Ogólnym schematem procedur kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, zawartym w załączniku nr 1, zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)  Województwa Śląskiego, w lokalizacji:
Regulamin kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej


Wykonywanie działalności w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców bez uzyskania wpisu do rejestru

Zgodnie z przepisem art. 51sb ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:

  • przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji bez uzyskania wpisu do rejestru, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł,
  • karę pieniężną nakłada, w drodze decyzji marszałek województwa, na podstawie wyników kontroli.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony