Dostęp do informacji publicznej

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym ww. ustawie.

 1. PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 2. OGRANICZENIE DOSTĘPU może wynikać jedynie z:
  1) przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  2) przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. handlowej, bankowej itp.),
  3) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).
 3. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO:
  1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  2) wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),
  3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
 4. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK:
  1) Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  2) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego udostępnia informacje publiczne bezpłatnie.
  3) Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji.
  4) Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Decyzja taka winna zawierać uzasadnienie, a także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (np. prawo do prywatności itp.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
  5) Od decyzji odmownej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie.
  6) Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Wniosek może być złożony za pomocą:

 1. poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@slaskie.pl,
 1. korespondencji elektronicznej pod adres:
 • skrytki ePUAP: /UMWSL/skrytka
 1. poczty tradycyjnej pod adresem:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Ligonia 46, 40-037 Katowice
 2. osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach 7:30-15:30
  (Kancelaria ogólna pok. 164).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DO WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (zwanego dalej „rozporządzeniem”) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia informacji publicznej, prowadzenia rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej w związku z koniecznością nadzorowania terminowości udostępniania informacji oraz prowadzenia archiwizacji dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 63 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia).

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, tj. co najmniej 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej niepodanie danych osobowych w zakresie odpowiadającym wybranemu sposobowi udostępnienia informacji skutkuje brakiem możliwości realizacji wniosku.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony