Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Zasady udostępniania informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w celu ich ponownego wykorzystywania:

 1. dla informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:
  1. Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego udostępnionej w BIP nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej używające tych informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia oraz pozyskania informacji z BIP, jak również o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
  2. W zakresie informacji udostępnionej w BIP, zawierającej dane osobowe, przy ponownym wykorzystywaniu nie jest dozwolona zmiana celu przetwarzania – takie dane osobowe powinny być wykorzystywane tylko w celu w jakim zostały ujawnione, czyli informowania o sprawach publicznych. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie ujawnionych danych osobowych do celów marketingowych.
  3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego może określić jednak inne warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. W przypadku informacji sektora publicznego, mających cechy utworu, należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
  4. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z dalszego wykorzystywania (w tym przetwarzania i przekształcania) informacji udostępnionej w BIP.
 1. dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego może określić ewentualne warunki wykorzystywania informacji sektora publicznego w odniesieniu do poszczególnych wniosków.
  2. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w terminie 14 dni nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie w tym terminie powiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  3. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
  4. Zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie.
  5. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
  6. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.
  7. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z dalszego wykorzystywania (w tym przetwarzania i przekształcania) udostępnionej informacji.

   Wniosek może być złożony za pomocą:

  1. poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@slaskie.pl,
  2. korespondencji elektronicznej pod adres:
  • skrytki ePUAP: /UMWSL/skrytka
  1. poczty tradycyjnej pod adresem:
   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
   Ligonia 46, 40-037 Katowice,
   1. osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach 7:30-15:30
    (Kancelaria ogólna pok. 164).

   Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

   1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
   2. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
   3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
    1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
    2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

   Klauzula informacyjna do wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (zwanego dalej „rozporządzeniem”) informujemy, iż:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl
   2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, prowadzenia rejestru wniosków w przedmiotowym zakresie w związku z koniecznością nadzorowania terminowości udostępniania informacji oraz prowadzenia archiwizacji dokumentacji.
    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 39 ustawy z dnia 11.08.2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz art. 63 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia).
   4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej).
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, tj. co najmniej 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy.
   6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku.
   8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

   Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

   ul. Ligonia 46
   40-037 Katowice
   tel.: +48 (32) 20 78 888
   e-mail: kancelaria@slaskie.pl

   NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
   NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

   REGON: 276284638

   Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

   Logo głównego BIP.
   Powrót na początek strony