Wykaz dokumentów o środowisku

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm..

USTAWA
z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dział II
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Rozdział 3
Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną

Art. 23.
Ust. 1. Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Poniżej ważne informacje dla przedsiębiorców:                                                                                                                                                                                                                                                       

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1592) o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, nakładającą na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki, informuję o konieczności dostosowania się w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie wyżej wspomnianej ustawy do obowiązującego stanu prawnego wszystkich przedsiębiorców prowadzących instalacje, dla których zostało wydane zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie             lub przetwarzanie odpadów.                                                                                                                                                                                                                                                          Ponadto informuję, że posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany spełnić wymagania określone w art. 25 ust. 6a i 6b ustawy zmienianej w art. 1 oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 8a tej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1564) o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, nakładającą na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki, informuję o konieczności dostosowania się w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie wyżej wspomnianej ustawy do obowiązującego stanu prawnego wszystkich przedsiębiorców, których zgłoszone substancje lub produkty zostały uznane w formie milczącej zgody za produkt uboczny.
Zgodnie z art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1564) o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasa.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1564) o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, nakładającą na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki, informuję o konieczności dostosowania się w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie wyżej wspomnianej ustawy do obowiązującego stanu prawnego wszystkich przedsiębiorców prowadzących instalacje, dla jakich zostało wydane pozwolenie zintegrowane. 
Zgodnie z art. 1. w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 i 1356) w art. 211 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W pozwoleniu zintegrowanym można określić – dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego – zakres i sposób monitorowania wielkości emisji w zakresie wykraczającym poza wymagania dotyczące monitorowania określone w konkluzjach BAT, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska.”.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony