Zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

Dz. U. 2022 poz. 2336 t.j.

USTAWA
z dnia 10 lipca 2008 r.

o odpadach wydobywczych

Rozdział 4
Wnioski i zezwolenia

Art. 15 a ust. 1

Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych właściwy organ, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości, w rozumieniu art. 3 ust. 1 okr 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informacje o:

  1. wszczęciu postępowania;
  2. organie właściwym do wydania zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
  3. możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
  4. sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 14-dniowy termin ich składania;
  5. organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
  6. terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w ust. 5, jeżeli ma być ona przeprowadzona;
  7. postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone;
  8. przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony