Świadczenie usług cateringowych w 2020 r. na terenie Katowic i okolic (Zakres I) oraz Bielska-Białej i okolic (Zakres II) nr ZN-ZP.272.5.21.2019.MKC

Termin otwarcia ofert: 19.12.2019 r. godzina 13:00

Numer ZN-ZP.272.5.21.2019.MKC
Data ogłoszenia 2019-12-12
Treść zamówienia Świadczenie usług cateringowych w 2020 r. na terenie Katowic i okolic (Zakres I) oraz Bielska-Białej i okolic (Zakres II)
Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp oraz postanowienia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych w 2020 roku w czasie spotkań organizowanych na terenie Katowic i okolic oraz Bielska-Białej i okolic, zgodnie z zakresami wskazanymi w Szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ).
  2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowią: załącznik nr 3a (Zakres I) oraz 3b (Zakres II) do ogłoszenia/załącznik nr 1a (Zakres I) oraz 1b (Zakres II) do wzoru umowy.
  3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  4. Zamawiający wymaga, aby usługi cateringowe świadczone były w sposób umożliwiający dostępność wszystkim uczestnikom spotkań, w tym osobom niepełnosprawnym.
  5. Zakres I:

- Projekt w części współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

   Zakres II:

- Usługa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Pomocy Technicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

- Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony