Gospodarka odpadami

aktualizacja planu gospodarki odpadami

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr II/I 1/1/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 roku i powstał jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), która w rozdziale 3, art. 14 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Plan stanowi część "Programu ochrony środowiska województwa śląskiego na lata 2001- 2004" oraz wyznacza cele długoterminowe (do 2015). Dokument charakteryzuje gospodarkę wszelkimi odpadami powstającymi na terenie regionu oraz przywożonymi do województwa śląskiego. Istotnym elementem opracowania jest prognoza powstawania odpadów oraz projekty działań na rzecz zmniejszenia zagrożenia środowiska. Powstanie Planu pozwoli na koordynację działań gmin i powiatów w celu stworzenia regionalnych bądź ponadlokalnych systemów gospodarki odpadami. Plan uzyskał pozytywną opinię Ministra Środowiska oraz Wojewody Śląskiego. Pozytywnie zaopiniowały go także samorządy lokalne..

Plan określa:
 1. Aktualny stan gospodarki odpadami.
 2. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.
 3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.
 4. Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów.
 5. System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

  oraz w szczególności:
 6. Rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania.
 7. Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie.
 8. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska.
 9. Projektowany system gospodarowania odpadami.

Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów, do opracowania zakresu zadań przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami:

 • zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
 • zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć,
 • unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),
 • bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa składane są co 2 lata sejmikowi (art. 14.13), natomiast ich aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata (art. 14.14). Odpowiedzialny za aktualizację jest zarząd województwa.

Wzorem krajowego planu gospodarki odpadami, dla potrzeb konstrukcyjnych niniejszego dokumentu dokonano podziału odpadów na trzy zasadnicze grupy:

 1. Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe, komunalne osady ściekowe.
 2. Odpady powstające w sektorze gospodarczym.
 3. Odpady niebezpieczne.
Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego.pdf
Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego - załączniki.pdf


Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 956/163/III/2008 z dnia 15.05.2008 roku przedłożył Sejmikowi Województwa Śląskiego i Ministrowi Środowiska opracowanie pn."Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2003-2006"

Tom I Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2003-2006.
Tom I Załącznik.
Tom II Karty składowisk odpadów.
Tom III Karty instalacji innych niż składowiska.

29 kwietnia 2009 roku, uchwałą Nr III/37/3/2009 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Aktualizację planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.

Dokument stanowi kontynuację głównych celów i kierunków polityki województwa w gospodarce odpadami, identyfikuje problemy oraz wyznacza priorytety i zadania konieczne do realizacji.

Aktualizacja - Plan gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego
Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego - załączniki A-W

3 grudnia 2009 roku, Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 3197/328/III/2009 w sprawie: przedłożenia przez Zarząd Województwa Śląskiego Sejmikowi Województwa Śląskiego i Ministrowi Środowiska „Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008”.

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2007-2008

27 września 2011 roku, Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 2615/82/IV/2011 w sprawie: przedłożenia przez Zarząd Województwa Śląskiego Sejmikowi Województwa Śląskiego i Ministrowi Środowiska ,,Sprawozdania z realizacji Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.”.

Sprawozdanie z realizacji Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

Katowice, dnia 16 listopada 2011 r.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


informuje


o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”, który będzie zawierał: analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami; prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami; cele w zakresie gospodarki odpadami; określenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami; określenie kryteriów rozmieszczenia obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami oraz mocy przerobowych przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów; harmonogram planowanych czynności; określenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi; wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów; plan zamykania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; informacje o strategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko; określenie metody monitorowania działań; streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Po opracowaniu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”, zostanie on wyłożony do zapoznania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Wita Stwosza 7, pok. 310 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Jednocześnie informacja o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji w sprawie opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” udziela prowadzący postępowanie Główny Specjalista – Bogdan Pasko oraz Główny Specjalista – Krzysztof Fitrzyk, pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Wita Stwosza 7, pok. 310, tel. 32 78 35 651, e-mail: bpasko@slaskie.pl, kfitrzyk@slaskie.pl.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń, w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.Katowice, dnia 30 kwietnia 2012 r.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Na podstawie art. 39 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


informuje


o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.

Z projektem „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” i prognozą jego oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Wita Stwosza 7, pok. 310 (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.slaskie.pl w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Uwagi i wnioski do ww. projektu Planu i prognozy oddziaływania na środowisko można zgłaszać w terminie od 30.04.2012 r. do 21.05.2012 r.

Uwagi i wnioski do niniejszego projektu i prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej - na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądź ustnie do protokołu - w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Wita Stwosza 7, 40-037 Katowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres: mail: srodowisko@slaskie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.Katowice, 24 sierpnia 2012 r.

Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”, który zawiera m.in. analizę aktualnego stanu, prognozowane zmiany i cele w zakresie gospodarki odpadami, określenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami, a także określenie kryteriów rozmieszczenia obiektów i mocy przerobowych przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów.

Uchwałą Nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” Sejmik Województwa Śląskiego określił regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów.


„Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” [5632 kB]
Załącznik nr 1 - Ilość odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania w województwie śląskim.


Katowice, 29 grudnia 2014 r.


29 grudnia 2014 roku, Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 136/6/V/2014 w sprawie: przedłożenia przez Zarząd Województwa Śląskiego Sejmikowi Województwa Śląskiego i Ministrowi Środowiska ,,Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r."

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.


Katowice, 28 grudnia 2017 r.


28 grudnia 2017 roku, Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 2788/233/V/2017 w sprawie: przedłożenia przez Zarząd Województwa Śląskiego Sejmikowi Województwa Śląskiego i Ministrowi Środowiska ,,Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2014-2016"

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2014-2016


Katowice, 19 kwietnia 2013 r.


Uchwałą Nr IV/32/9/2013 z dnia 25 marca 2013 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. W załączniku do uchwały określono regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 19 kwietnia 2013 r.Katowice, 27 maja 2014 r.


Uchwałą Nr IV/50/6/2014 z dnia 5 maja 2014 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 27 maja 2014 r.


Katowice, 17 września 2014 r.


Uchwałą Nr IV/53/13/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 17 września 2014 r.Katowice, 25 października 2014 r.


Uchwałą Nr IV/55/22/2014 z dnia 29 września 2014 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 25 października 2014 r.Katowice, 10 grudnia 2014 r.


Uchwałą Nr IV/57/4/2014 z dnia 17 listopada 2014 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 10 grudnia 2014 r.Katowice, 8 kwietnia 2015 r.


Uchwałą Nr V/6/21/2015 z dnia 16 marca 2015 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 8 kwietnia 2015 r.Katowice, 25 września 2015 r.


Uchwałą Nr V/11/10/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 z późn. zm.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 25 września 2015 r.Katowice, 10 grudnia 2015 r.


Uchwałą Nr V/15/11/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 z późn. zm.

Uchwała wchodzi w życie 10 grudnia 2015 r.Katowice, 6 lutego 2016 r.


Uchwałą Nr V/17/2/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 z późn. zm.

Uchwała wchodzi w życie 6 lutego 2016 r.Katowice, 21 lipca 2016 r.


Uchwałą Nr V/25/21/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 z późn. zm.

Uchwała wchodzi w życie 21 lipca 2016 r.Katowice, 21 lipca 2016 r.


Uchwałą Nr V/25/22/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 z późn. zm.

Uchwała wchodzi w życie 21 lipca 2016 r.Katowice, 21 lipca 2016 r.


Uchwałą Nr V/25/23/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 z późn. zm.

Uchwała wchodzi w życie 21 lipca 2016 r.Katowice, 6 lutego 2016 r.


,,Wykaz regionalnych i zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”.Katowice, 17 listopada 2015 r.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)


informuje


o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” zwanego dalej Planem, który będzie zawierał między innymi: analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami; prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami; cele w zakresie gospodarki odpadami; kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami; harmonogram, określenie wykonawców i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań; podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi; wskazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów; plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska; informacje dotyczące miejsc skażonych odpadami i środków podjętych w celu ich likwidacji; informacje o strategicznej ocenie oddziaływania Planu na środowisko; określenie sposobu monitoringu i oceny wdrażania Planu pozwalającego na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w Planie; streszczenie w języku niespecjalistycznym. Załącznikiem do Planu będzie plan inwestycyjny, który będzie zawierał w szczególności: wskazanie planowanych inwestycji, oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie źródeł ich finansowania, harmonogram realizacji planowanych inwestycji.
Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych,w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w zakresie zapobiegania powstawaniu tych odpadów oraz w zakresie gospodarowania tymi odpadami, ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie ujęcie ich w planie inwestycyjnym.
Po opracowaniu projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”, zostanie on wyłożony (wraz z planem inwestycyjnym) do zapoznania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24, pok. 618 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.
Jednocześnie informacja o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu zostanie podana do publicznej wiadomości.
Szczegółowe informacje w sprawie opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, pok. 618, tel. 32 77 40 706.
Niniejsza informacja zostaje umieszczona między innymi na tablicy ogłoszeń, w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.Katowice, 2 listopada 2016 r.


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)


informuje


o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” i prognozą jego oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:
https://archiwum-bip.slaskie.pl → Informacje, Ogłoszenia → Konsultacje społeczne i opiniowanie ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”
oraz
https://archiwum-bip.slaskie.pl → Programy, plany i strategie Województwa → Gospodarka Odpadami

Uwagi i wnioski do ww. projektu Planu i prognozy jego oddziaływania na środowisko można zgłaszać w terminie od 3.11.2016 r. do 24.11.2016 r.

Uwagi i wnioski do niniejszego projektu i prognozy jego oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądź ustnie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Tabela zgłaszania uwag do projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022.
Projekt ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.
Załącznik I – Plan inwestycyjny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Załącznik II – Wykaz instalacji w zakresie sektora gospodarczego.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.


Katowice, 29 grudnia 2016 r.Uchwałą Nr 2656/160/V/2016 z dnia 23.12.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko po procesie opiniowania i konsultacji społecznych celem przekazania projektu ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” do zaopiniowania, a projektu planu inwestycyjnego stanowiącego jego załącznik do uzgodnienia, ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Projekt ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.
Załącznik I – Plan inwestycyjny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Załącznik II – Wykaz instalacji w zakresie sektora gospodarczego.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.


Katowice, 24 marca 2017 r.Uchwałą Nr 586/180/V/2017 z dnia 21.03.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z uzasadnieniem.
Projekt "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 - 2022".
Załącznik I - Plan inwestycyjny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (projekt)
Załącznik II - Wykaz instalacji w zakresie sektora gospodarczego (projekt)


Katowice, 04 maja 2017 r.
Uchwałą Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął ,,Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”.

Uchwałą Nr V/37/8/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” Sejmik Województwa Śląskiego określił regiony gospodarki odpadami komunalnymi i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje zastępcze do obsługi tych regionów.

Uchwała wchodzi w życie 13 maja 2017 r.

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
Załącznik I. Plan Inwestycyjny
Załącznik II. Wykaz instalacji w zakresie sektora gospodarczego
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022.

W dniu 6 września 2019 r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) utraciła moc uchwała Nr VI/37/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 - 2020

Lista instalacji komunalnych na terenie województwa śląskiego

 


24 listopada 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 2506/291/VI/2021 w sprawie: przedłożenia przez Zarząd Województwa Śląskiego Sejmikowi Województwa Śląskiego oraz Ministrowi Klimatu i Środowiska „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2017-2019”

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa ślaskiego za lata 2017 - 2019


 

12 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 2639/471/VI/2023 w sprawie przedłożenia przez Zarząd Województwa Śląskiego Sejmikowi Województwa Śląskiego oraz Ministrowi Klimatu i Środowiska „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2020-2022”.

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego za lata 2020-2022.

 


                                                                                                                                                                                                                                                        Katowice, dnia 13 listopada 2018 r.

 

                                                                              ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

                                                                                                                informuje

o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” zwanego dalej Planem, w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479) sejmik województwa jest obowiązany
do uchwalenia aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, czyli do 18 lutego 2019 r.

Ustawodawca wskazał, że zatrzymane pojazdy wraz z odpadami, w przypadku których w trakcie kontroli stwierdzono naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, przemieszczanie odpadów
do nieuprawnionego odbiorcy, naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
są kierowane na wyznaczone miejsca w wojewódzkim planie gospodarki odpadami spełniające warunki magazynowania odpadów. Miejsca te wyznacza się uwzględniając jedno miejsce magazynowania odpadów na 1 mln mieszkańców w województwie, nie więcej jednak niż trzy.

Utworzenie miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów w terminie 6 miesięcy od uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest obowiązkiem właściwego starosty. Aktualizacja Planu w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów będzie podlegała zaopiniowaniu przez właściwych starostów, na terenie działania których zostaną wyznaczone te miejsca.

Za niewyznaczenie w wojewódzkim planie gospodarki odpadami miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów przewidziana została administracyjna kara pieniężna w wysokości od 10 000 zł do 100 000 zł. Tej samej wysokości administracyjnej karze pieniężnej będzie podlegał na koniec każdego roku starosta, który nie utworzył w ww. terminie miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów, wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Propozycje w zakresie lokalizacji ww. miejsc mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl w terminie 14 dni
od publikacji niniejszej informacji na tablicy ogłoszeń.

Po opracowaniu projektu aktualizacji Planu w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów, zostanie on wyłożony do zapoznania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24, pok. 618 oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Jednocześnie informacja o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu aktualizacji Planu w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów zostanie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje w sprawie opracowania projektu aktualizacji Planu w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod nr tel. 32 77 40 706.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń, w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 


Katowice, dnia 13 lutego 2019 r.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)

informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” (zwanego dalej Planem) w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętych dokumentów należy również przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Jednakże, w myśl zapisów art. 48 wyżej cyt. ustawy, po uzgodnieniu z właściwymi organami ochrony środowiska i organami inspekcji sanitarnej, organ opracowujący projekt dokumentu może odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a wprowadzone modyfikacje są niewielkie.

Projekt aktualizacji Planu jest niewielką modyfikacją przyjętego już Uchwałą Nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. dokumentu, dla którego przeprowadzona została strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Modyfikacja dokumentu polega na wskazaniu w nim trzech miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów. Zmiana wynika z obowiązku aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami zgodnie z art. 9 pkt 2
i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479).

W związku z powyższym organ opracowujący projekt dokumentu, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58
ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu
w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WOOŚ.410.569.2018.AOK z dnia 8.01.2019 r. i Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem znak: NS-NZ.4124.7.2018 z dnia 8.01.2019 r. uznali za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń, w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Katowice, dnia 1 października 2019 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

informuje

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” (zwanego dalej Planem) w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów, o którym mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Z ww. projektem aktualizacji Planu można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

http://bip.slaskie.pl/ -> Ogłoszenia i Aktualności -> Tablica ogłoszeń -> 2019 -> Informacja o możliwości udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu aktualizacji ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów oraz

http://bip.slaskie.pl/ -> Województwo -> Programy, plany i strategie Województwa -> Gospodarka Odpadami

Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Planu w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów można zgłaszać w terminie od 04.10.2019 r. do 25.10.2019 r. w formie pisemnej na adres Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądź ustnie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24, 40-029 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń, w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

 


Uchwałą nr VI/18/7/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął aktualizację "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022" w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów określającą jego lokalizację w Dąbrowie Górniczej przy ul. Koksowniczej 16.
Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 


Uchwałą nr VI/18/8/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął aktualizację "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022" w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów określającą jego lokalizację w Katowicach przy ul. Roździeńskiej 1b.

Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

                                                                                                                                                                                                                                                           Katowice, dnia 22 kwietnia 2020 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

informuje

o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” zwanego dalej Planem, w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479) sejmik województwa jest obowiązany do uchwalenia aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

Ustawodawca wskazał, że zatrzymane pojazdy wraz z odpadami, w przypadku których w trakcie kontroli stwierdzono naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, przemieszczanie odpadów do nieuprawnionego odbiorcy, naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów są kierowane na wyznaczone miejsca w wojewódzkim planie gospodarki odpadami spełniające warunki magazynowania odpadów. Miejsca te wyznacza się uwzględniając jedno miejsce magazynowania odpadów na 1 mln mieszkańców w województwie, nie więcej jednak niż trzy miejsca w województwie.

Utworzenie miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów w terminie 6 miesięcy od uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest obowiązkiem właściwego starosty. Aktualizacja Planu w części dotyczącej wyznaczenia miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów będzie podlegała zaopiniowaniu m.in. przez właściwego starostę, na terenie działania którego ma zostać wyznaczone te miejsce.

Po opracowaniu projektu aktualizacji Planu w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów, zostanie on wyłożony do zapoznania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, w Departamencie Ochrony Środowiska przy ul. Reymonta 24, pok. 618 oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Jednocześnie informacja o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu aktualizacji Planu w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów zostanie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje w sprawie opracowania projektu aktualizacji Planu w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów można uzyskać w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod nr tel. 32 77 40 706.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń, w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Katowice, dnia 10 czerwca 2020 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

informuje

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016 2022” (zwanego dalej Pgowś2022) w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów, o którym mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).

Aktualizowany Pgowś2022 został przyjęty Uchwałą Nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku i na etapie jego opracowania przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.

Aktualizacja Pgowś2022 wynika z wejścia w życie przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1479), zgodnie z którym sejmik województwa jest obowiązany do uchwalenia aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów, o których mowa w art. 24a ust. 2 ustawy o odpadach. Ustawodawca wskazał, że zatrzymane pojazdy wraz z odpadami, w przypadku których w trakcie kontroli stwierdzono naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, przemieszczanie odpadów do nieuprawnionego odbiorcy, naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów są kierowane na wyznaczone miejsca w wojewódzkim planie gospodarki odpadami spełniające warunki magazynowania odpadów. Miejsca te wyznacza się uwzględniając jedno miejsce magazynowania odpadów na 1 mln mieszkańców w województwie, nie więcej jednak niż trzy miejsca w województwie.

Projekt aktualizacji Pgowś2022 stanowi niewielką modyfikację przyjętego już dokumentu polegającą na wyznaczeniu trzeciego miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów. Wyznaczone miejsce zlokalizowane jest na terenie istniejącej i funkcjonującej w województwie śląskim instalacji zagospodarowania odpadów w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1, 42-263 Wrzosowa. Miejsce to ma pełną infrastrukturę dostosowaną do magazynowania odpadów i przyjęcia zatrzymanych transportów odpadów. Jest to teren ogrodzony, utwardzony, wyposażony w system ochrony i monitoringu.

Charakter działań pierwotnie przewidzianych w Pgowś2022, przyjętym przez Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, nie ulegnie zmianie – zarówno przyjęte cele, jak i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami oraz planowane inwestycje, stanowiące ramy dla realizacji przedsięwzięć nie ulegną zmianom.

Nie przewiduje się wpływu aktualizacji Pgowś2022 na prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg i częstotliwość oraz odwracalność oddziaływań na środowisko, które zostały określone dla celów, kierunków działań i zadań w Prognozie oddziaływania na środowisko Pgowś2022.

Lokalny, nieinwestycyjny charakter wprowadzonej do Pgowś2022 zmiany nie wpłynie na prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych ani nie spowoduje oddziaływań transgranicznych.

Aktualizacja Pgowś2022 nie spowoduje zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Wyznaczenie w Pgowś2022 miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów (z powodu ujawnienia nieprawidłowości) może przyczynić się do zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla środowiska.

Ww. miejsce dla zatrzymanych transportów odpadów nie jest zlokalizowane na obszarze Natura 2000 ani na terenach pozostałych form ochrony przyrody. Proponowana zmiana ma charakter lokalny, nieinwestycyjny, nie przewiduje się aby jej wdrożenie skutkowało możliwością wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów środowiska lub intensywne wykorzystanie terenu oraz formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.

Zmiana wprowadzona w Pgowś2022 w ramach ww. aktualizacji stanowi zatem niewielką modyfikację już przyjętego dokumentu. Spełniony jest więc warunek odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wskazany w art. 48 ust. 4 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Pgowś2022 w zakresie wskazania trzeciego miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów zdaniem tut. organu nie jest konieczne.

Organ opracowujący projekt aktualizacji Pgowś2022 uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WOOŚ.410.155.2020.AOK z dnia 18.05.2020 r. i Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem znak: NS-NZ.9022.21.26.2020 z dnia 21.05.2020 r. uznali za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Pgowś2022 w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń, w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Projekt aktualizacji Pgowś2022

Uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Pgowś2022 w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.

Uzgodnienie z Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Pgowś2022 w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów.


Katowice, dnia 10 czerwca 2020 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

informuje

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” (zwanego dalej Pgowś2022) w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów, o którym mowa w art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).

Z ww. projektem aktualizacji Pgowś2022 można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

http://bip.slaskie.pl/ → Ogłoszenia i Aktualności → Tablica ogłoszeń → 2020 → Informacja o możliwości udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu aktualizacji ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów oraz

http://bip.slaskie.pl/ → Województwo → Programy, plany i strategie Województwa → Gospodarka Odpadami

Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Pgowś2022 w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów można zgłaszać w terminie od 12.06.2020 r. do 03.07.2020 r. w formie pisemnej na adres Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń, w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Projekt aktualizacji Pgowś2022


Uchwałą nr VI/23/6/2020 z dnia 21 września 2020 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął aktualizację ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów określającą jego lokalizację w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1, 42-263 Wrzosowa.

Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


                                                 

Katowice, dnia 10 sierpnia 2022 r.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

informuje

o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028” zwanego dalej Planem, który będzie zawierał między innymi: analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, cele w zakresie gospodarki odpadami, kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami, harmonogram, określenie wykonawców i sposobu finansowania oraz przewidywane koszty zadań wynikających z przyjętych kierunków działań, wskazanie instalacji komunalnych na obszarze województwa, plan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, informację o strategicznej ocenie oddziaływania Planu na środowisko, ocenę, w jaki sposób Plan wspiera działania zmierzające do osiągnięcia celów i spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami, określenie sposobu monitoringu i oceny wdrażania Planu pozwalającego na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w Planie, streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Załącznikiem do Planu będzie plan inwestycyjny, który będzie zawierał w szczególności: wskazanie planowanych inwestycji, oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie źródeł ich finansowania, harmonogram realizacji planowanych inwestycji. Warunkiem dopuszczalności finansowania budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji przeznaczonych do przetwarzania odpadów komunalnych ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ich ujęcie w planie inwestycyjnym.

Po opracowaniu projektu Planu zostanie on wyłożony (wraz z planem inwestycyjnym) do zapoznania w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Jednocześnie informacja o terminie, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków do projektu Planu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje w sprawie opracowania projektu Planu można uzyskać w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń, w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.      

 


Katowice, 10 lipca 2023 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

informuje

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028” (zwanego dalej zamiennie Pgowś2028) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z ww. projektem Pgowś2028 i prognozą jego oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych przy ul. Al. Korfantego Wojciecha 79, 40-160 Katowice (w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

http://bip.slaskie.pl/ → Ogłoszenia i Aktualności → Tablica ogłoszeń → 2023 → Konsultacje społeczne projektu ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz

http://bip.slaskie.pl/ → Województwo → Programy, plany i strategie Województwa → Gospodarka Odpadami

Uwagi i wnioski do ww. projektu Pgowś2028 i prognozy jego oddziaływania na środowisko można zgłaszać w terminie od 13.07.2023 r. do 03.08.2023 r. w formie pisemnej na adres Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice bądź ustnie w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Al. Korfantego Wojciecha 79, 40-160 (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na tablicy ogłoszeń, w BIP na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.       

 

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2023-2028 (Pgowś2028).

Załącznik I – Plan inwestycyjny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Załącznik II – Wykaz instalacji w zakresie sektora gospodarczego.

Prognoza oddziaływania na środowisko Pgowś2028.

Formularz zgłaszania uwag.

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony