Polityka gospodarki niskoemisyjnej

 

Zarząd Województwa Śląskiego

 

zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.

(tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

 

ogłasza,

przyjęcie dokumentu pn.  Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030 wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem.

 

Dokument pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030 wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Informacje na temat wskazanych dokumentów można uzyskać również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod niżej wskazanym adresem (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) i numerem telefonu:

Departament Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice

Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

tel: +48 (32) 77 99 106, fax: +48 (32) 77 99 174

Polityka gospodarki niskoemisyjnej

Polityka gospodarki niskoemisyjnej - wersja z ułatwieniami dostępu WCAG

Diagnoza do Polityki

Podsumowanie do Polityki

Uzasadnienie do Polityki

Zestawienie uwag i wniosków

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego

Prognoza oddziaływania na środowisko


 

Konsultacje projektu Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030

Obwieszczenie 

Zarząd Województwa Śląskiego 

zgodnie z art. 39 i art. 54 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

ogłasza,

konsultacje projektu Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 wraz z Prognozą dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl.
Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Departamencie Rozwoju Regionalnego (pokój 0.06).

Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Polityki wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalnej polityki energetycznej do roku 2030 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach pisemnie na adres:

Departament Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 106, fax: +48 (32) 77 99 174

lub drogą elektroniczną na adres: polityka.niskaemisja@slaskie.pl, bądź ustnie do protokołu w pokoju 06 pod ww. adresem. Uwagi można przekazywać w terminie do 15 kwietnia 2020 r.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w toku przygotowania dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad Polityką gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl 


Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

ogłasza,

że trwają prace nad opracowaniem dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego. Opracowanie ww. dokumentu ma na celu m. in. przeprowadzenie pogłębionej analizy sytuacji regionu pod kątem potrzeb rozwojowych
i stopnia oddziaływania sektora energii oraz zdefiniowanie wyzwań stojących przed jednostkami terytorialnymi  w województwie śląskim, a także określenie ram prowadzenia polityki rozwoju regionu, uwzględniającej poprawę jakości środowiska, wzrost konkurencyjności województwa i poprawę jakości życia jego mieszkańców
w zakresie gospodarki energetycznej, w tym w szczególności niskoemisyjnej.

Wszelkie informacje o prowadzonych pracach nad Polityką gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać
w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Rozwoju Regionalnego, referat – Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego. Na wskazanej stronie internetowej będą udostępniane informacje o postępie prac oraz kolejnych etapach konsultacji.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 31 października 2018 r. pod adresem:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 108, fax: +48 (32) 77 99 174
 
Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone
w toku przygotowania dokumentu
przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad Polityką gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl  


Harmonogram prac - zmiana

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1121/259/V/2018 z dnia 22.05.2018 r. zmienił Uchwałę nr 46/164/V/2017 z dnia 10.01.2017r. Wprowadzona zmiana dotyczy rezygnację z Harmonogramu prac nad Polityką gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego.  

 

Uchwała zarządu nr 1121/259/V/2018 z dnia 22 maja 2018 roku

 

Zmiana harmonogramu prac

 

Założenia Programowe do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 46/164/V/2017 podjętą w dniu 10 stycznia 2017 r. zmienił uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego nr 668/108/V/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Założeń Programowych do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego.

Wprowadzona zmiana w Założeniach Programowych do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego dotyczy zmiany Harmonogramu prac.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 668/108/V/2016 podjętą w dniu 19 kwietnia 2016 r. przyjął Założenia Programowe do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego.

Materiał stanowi podstawę do dalszych prac nad Polityką i obejmuje charakterystykę problemów oraz potencjałów rozwoju województwa śląskiego w zakresie polityki niskoemisyjnej, wskazuje regionalne uwarunkowania gospodarki niskoemisyjnej, a także podstawowe obszary kierunków działań. Ponadto Założenia Programowe określają zasady i tryb współpracy w ramach procesu opracowania Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego oraz harmonogram dalszych prac, a także wskazują planowaną strukturę i układ końcowy dokumentu.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony