Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego

Katowice, dnia 22 stycznia 2024 r.

                                                                                      ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.)                                                                                                           

                                                                                                              informuje

o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie „Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego”.

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu jest realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Program stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Realizacja zadania wynika z zapisu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

Informacje w sprawie opracowania projektu Programu można uzyskać w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Po opracowaniu ww. projektu, jego treść zostanie upubliczniona i poddana konsultacjom społecznym. Termin konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości również w postaci ogłoszenia.

Niniejszą informację zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego

Katowice, dnia 12 stycznia 2018 r.


„Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 i Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2019 roku z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, za lata 2013 – 2014 oraz 2015 – 2016”


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2069) w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 2760/232/V/2017 z dnia 19.12.2017r. przyjął i przedstawił Sejmikowi Województwa Śląskiego „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 i Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2019 roku z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, za lata 2013–2014 oraz 2015–2016”.Katowice, dnia 4 listopada 2015 r.


„Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.


Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 2 i art. 17 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr V/11/8/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku przyjął „Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”


„Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”.Katowice, dnia 12 luty 2015 r.


„Raport z Programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 za lata 2011 - 2012”


Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zm.) Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 125/16/V/2015 z dnia 12.02.2015 r. przedstawił Sejmikowi Województwa Śląskiego „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 wraz z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 za lata 2011-2012”.

Katowice, dnia 27 kwietnia 2011 r.


Na podstawie: art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą Nr IV/6/2/2011 z dnia 14 marca 2011 roku roku przyjął „Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018”.


Prognoza oddziaływania na środowisko [1762 kB]

Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 [8156 kB]

 


 

Katowice, dnia 19 lipca 2010 r.

 

Do 30 lipca można składać opinie i wnioski dotyczące projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018”

Pod koniec czerwca b.r. Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konsultacje społeczne nad projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Opinie i wnioski dotyczące projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018”, należy kierować w terminie do 30.07.2010 r. w formie papierowej na adres Wykonawcy tj. firmy ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, fax. (77) 44 26 695 lub w formie elektronicznej na adres: jechna@atmoterm.pl.
Dokumenty zamieszczono na stronie www.silesia-region.pl. Są dostępne również w wersji drukowanej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, który mieści się w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7 (p. 310), w godzinach pracy urzędu, tj. 07:30 – 15:30.

 


 

Katowice, dnia 24 czerwca 2010 r.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

i n f o r m u j e

o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: ,,Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
Zamieszczone poniżej w wersji elektronicznej dokumenty dostępne są również w wersji drukowanej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, który mieści się w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7 (p. 310), w godzinach pracy urzędu, tj. 7:30 - 15:30.
Opinie i wnioski dotyczące projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018", proszę kierować w terminie do dnia 16.07.2010 r., w formie papierowej na adres Wykonawcy tj. firmy ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, fax. (77) 44 26 695 lub w formie elektronicznej na adres: jechna@atmoterm.pl.
.

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 [6122kB]

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 [1365kB]

 


Katowice, dnia 3 marca 2010 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

i n f o r m u j e

o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018” wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu.

 


 

Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku
oraz cele długoterminowe do roku 2015


Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015 (Ochrona Środowiska)- jest jednym z elementów polsko-holenderskiego projektu pt.: "Reorganizacja zadań administracyjnych w Polsce w dziedzinie ochrony środowiska". Dokument zawiera diagnozę stanu środowiska oraz cele, kierunki działań i zadania, których realizacja zapewni poprawę i ochronę jego stanu.


Mam przyjemność oddać Państwu do dyspozycji opracowany w procesie
otwartego planowania dokument pn.:

"Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 r oraz cele długoterminowe do roku 2015".

Proces ten angażujący strony potencjalnie zainteresowane wdrożeniem opracowanego programu
tj. z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej wszystkich szczebli,
instytucji naukowo - badawczych, kontrolnych oraz pozarządowych organizacji ekologicznych,
pozwala żywić przekonanie o zintegrowaniu i skuteczności działań
podejmowanych dla osiągnięcia wyznaczonych w ten sposób celów.
Ich osiągnięcie w drodze realizacji przedmiotowego programu przyczyni się
do znacznej poprawy środowiska przyrodniczego i kulturowego
powodując równocześnie wzrost atrakcyjności terenu Województwa Śląskiego
- regionu o największym stopniu uprzemysłowienia, urbanizacji i zaludnienia,
regionu o największej antropopresji środowiskowej
w którym wszelkie działania i inicjatywy proekologiczne
nabierają szczególnego znaczenia
W interesie obecnego i przyszłych pokoleń mieszkańców województwa,
życzę powodzenia w realizacji inicjatyw i osiąganiu celów
wynikających z przedmiotowego programu.

Jan Olbrycht
Marszałek Województwa Śląskiego I kadencji


SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP

1.1. Tło projektu
1.2. Informacje ogólne o województwie
1.3. Nadrzędny cel programu
1.4. Główne uwarunkowania Programu
1.5. Metodyka opracowywania Programu i jego korekta
1.6. Zawartość Programu

2. OCENA DOTYCHCZASOWEJ POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA

2.1. Wprowadzenie
2.2. Program dla województwa katowickiego
2.3. Program dla województwa bielskiego
2.4. Program dla województwa częstochowskiego
2.5. Podsumowanie

3. OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA

3.1. Informacje ogólne
3.2. Powietrze atmosferyczne
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Emisja przemysłowa
3.2.3. Niska emisja
3.2.4. Stan sanitarny powietrza
3.2.5. Podsumowanie
3.3. Zasoby wodne
3.3.1. Wprowadzenie
3.3.2. Wody powierzchniowe
3.3.3. Wody podziemne
3.3.4. Podsumowanie
3.4. Gospodarka odpadami
3.4.1. Wprowadzenie
3.4.2. Odpady komunalne
3.4.3. Odpady przemysłowe
3.4.4. Odpady niebezpieczne
3.4.5. Podsumowanie
3.5. Środowisko przyrodnicze
3.5.1. Wprowadzenie
3.5.2. Parki Krajobrazowe
3.5.3. Obszary chronionego krajobrazu
3.5.4. Rezerwaty przyrody
3.5.5. Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe
3.5.6. Użytki ekologiczne
3.5.7. Stanowiska dokumentacyjne
3.5.8. Pomniki przyrody
3.5.9. Lasy
3.5.10. Podsumowanie
3.6. Zasoby surowców mineralnych
3.6.1. Uwarunkowania gospodarki surowcami mineralnymi
3.6.2. Zasoby surowców mineralnych
3.6.3. Podsumowanie
3.7. Tereny poprzemysłowe
3.7.1. Wprowadzenie
3.7.2. Rodzaje terenów poprzemysłowych
3.7.3. Podsumowanie
3.8. Hałas
3.8.1. Wprowadzenie
3.8.2. Hałas drogowy
3.8.3. Hałas kolejowy
3.8.4. Hałas przemysłowy
3.8.5. Podsumowanie

4. PRZYSZŁOŚCIOWY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA

4.1. Wprowadzenie
4.2. Tendencje rozwojowe
4.2.1. Poziom międzynarodowy
4.2.2. Poziom krajowy i regionalny
4.2.3. Poziom lokalny
4.3. Główne dziedziny rozwoju województwa śląskiego
4.4. Cele długoterminowe ochrony środowiska dla głównych dziedzin rozwoju województwa
4.4.1. System transportowy
4.4.2. Przemysł
4.4.3. Rolnictwo i rozwój terenów wiejskich
4.4.4. Turystyka i rekreacja
4.4.5. Rozwój terenów miejskich
4.5. Podsumowanie

5. DŁUGOTERMINOWA POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA

5.1. Wprowadzenie
5.2. Zasady polityki ekologicznej
5.2.1. Zasada prewencji (zapobiegania przyszłym problemom) i oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych
5.2.2. Zasada likwidacji aktualnych problemów i zasada "zanieczyszczający płaci"
5.2.3. Zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi
5.2.4. Odpowiedzialność grup zadaniowych
5.2.5. Zasada regionalizmu
5.2.6. Zasada subsydiarności (pomocniczości)
5.2.7. Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej
5.2.8. Zasada uspołecznienia polityki ochrony środowiska
5.3. Cele długoterminowe w zakresie ochrony środowiska i ich realizacja
5.3.1. Wprowadzenie
5.3.2. Ochrona zasobów wodnych
5.3.3. Ochrona powietrza atmosferycznego
5.3.4. Ochrona przed hałasem
5.3.5. Ochrona przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym
5.3.6. Zapobieganie awariom przemysłowym
5.3.7. Gospodarka odpadami
5.3.8. Tereny poprzemysłowe
5.3.9. Ochrona gleb
5.3.10. Ochrona zasobów kopalin
5.3.11. Ochrona przyrody
5.4. Opis stanu środowiska województwa śląskiego w 2015 roku
5.4.1. Wprowadzenie
5.4.2. Środkowy obszar województwa

5.4.3. Północny obszar województwa
5.4.4. Południowy obszar województwa
5.4.5. Zachodni obszar województwa

6. CELE KRÓTKOTERMINOWE (2001 - 2004) I ICH REALIZACJA

6.1. Wprowadzenie
6.2. Priorytety ekologiczne
6.2.1. Kryteria wyboru priorytetów
6.2.2. Priorytety ekologiczne
6.3. Priorytet: Zasoby wodne (W)
6.3.1. Wprowadzenie
6.3.2. Zarządzanie zasobami wodnymi
6.3.3. Zaopatrzenie w wodę
6.3.4. Ochrona wód powierzchniowych
6.3.5. Ochrona wód podziemnych
6.3.6. Ochrona przed powodzią i suszą
6.4. Priorytet: Gospodarka odpadami (O)
6.5. Priorytet: Powietrze atmosferyczne (P)
6.5.1. Wprowadzenie
6.5.2. Zarządzanie ochroną powietrza
6.5.3. Niska emisja
6.5.4. Emisja z energetyki zawodowej i przemysłowej oraz z procesów technologicznych
6.6. Priorytet: Hałas (H)
6.6.1. Wprowadzenie
6.6.2. Inwentaryzacja skali zagrożenia hałasem
6.6.3. Eliminacja zagrożenia hałasem
6.7. Priorytet: Tereny poprzemysłowe (TP)
6.8. System obszarów chronionych (OCh)
6.9. Zasoby kopalin (ZK)
6.10. Gleby użytkowane rolniczo (GL)
6.11. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące (PR)
6.12. Zapobieganie awariom przemysłowym (AWP)

7. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

7.1. Wprowadzenie
7.2. Instrumenty zarządzania środowiskiem
7.2.1. Instrumenty prawne
7.2.2. Instrumenty finansowe
7.2.3. Instrumenty społeczne
7.3. Monitoring jakości środowiska
7.3.1. Wprowadzenie
7.3.2. Monitoring powierzchniowych wód płynących oraz monitoring wody pitnej
7.3.3. Monitoring wód podziemnych
7.3.4. Monitoring jakości powietrza
7.3.5. Monitoring gleb
7.3.6. Monitoring odpadów
7.3.7. Monitoring biologiczny
7.3.8. Kontroling ekologiczny
7.3.9. Upowszechnianie informacji o środowisku
7.4. Struktura zarządzania środowiskiem
7.5. Zarządzanie programem
7.5.1. Uczestnicy wdrażania programu
7.5.2. Struktura zarządzania programem
7.5.3. Monitoring polityki środowiskowej
7.5.4. Harmonogram wdrażania Programu
7.6. Główne działania w ramach zarządzania środowiskiem

8. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU

8.1. Wprowadzenie
8.2. Założenia szacunku kosztów realizacji Programu
8.3. Szacunkowe koszty realizacji Programu w latach 2001 - 2004
8.4. Struktura finansowania

Wyjaśnienia skrótów stosowanych w tekście

Bibliografia

Załącznik 1. Wykaz ważniejszych przedsięwzięć ochrony środowiska, których realizacja jest wskazana w okresie przedakcesyjnym
Załącznik 2. Wykaz przedsięwzięć ochrony środowiska zgłoszonych przez zakłady przemysłowe do realizacji w latach 2001 - 2004

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony