Regionalna Polityka Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego

Obwieszczenie

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 10a ust. 1 oraz 2, art. 11 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094.)

 ogłasza,

przyjęcie dokumentu pn.  Regionalna Polityka Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego wraz z informacją o wynikach konsultacji.

Dokument pn. Regionalna Polityka Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego wraz z informacją o wynikach konsultacji dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Informacje na temat wskazanych dokumentów można uzyskać również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod niżej wskazanym adresem (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) i numerem telefonu:

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 44 036
polityka.edukacja@slaskie.pl

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad Regionalną Polityką Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl 

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1188/427/VI/2023 z dnia 31 maja 2023 r. 

Zał. nr 1 do Uchwały Regionalna Polityka Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego

Załącznik nr 1 do Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego - Diagnoza Strategiczna

Załącznik nr 2 do Uchwały - informacja o wynikach konsultacji

Zał. nr 1 do Uchwały Regionalna Polityka Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego - wersja WCAG

Załącznik nr 1 do Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego - Diagnoza Strategiczna – wersja WCAG

 


Projekt Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego

na podstawie: art. 10a ust. 1 oraz 2, art. 11 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094.) oraz Uchwały Nr V/60/4/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego

ogłasza, 

konsultacje projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego. 

Projekt Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego dostępny jest na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce plany rozwoju, na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl.  

Do udziału w procesie konsultacji projektu Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie na adres: 

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice

Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice

Tel.
: +48 (32) 77 44 036 
polityka.edukacja@slaskie.pl
 

z dopiskiem  

konsultacje Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego 

bądź ustnie do protokołu. Uwagi można przekazywać w terminie do 28 lutego 2023 r.  

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o trwających pracach nad Regionalną Polityką Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl   

 

Załączniki:

  1. Projekt Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego
  2. Projekt Załącznik nr 1. - Diagnoza strategiczna
  3. Formularz zgłaszania uwag do dokumentów
  4. Informacja o ochronie danych osobowych

 

Linki:


Przystąpienie do opracowania Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

ogłasza,

że Uchwałą Nr 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.08.2018 roku przystąpiono do opracowania dokumentu pn. Regionalna Polityka Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego. Przygotowanie ww. dokumentu ma na celu opracowanie diagnozy systemu edukacji województwa śląskiego, w tym w sposób szczególny w zakresie szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, oraz wypracowanie kierunków działań. 

Wszelkie informacje o prowadzonych pracach nad Regionalną Polityką Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego ich postępie oraz kolejnych etapach konsultacji będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Rozwoju Regionalnego, referat – Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski na obecnym wstępnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 31 października 2018 r. pod adresem:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 111, fax: +48 (32) 77 99 174
polityka.edukacja@slaskie.pl

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w toku przygotowania dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o przystąpieniu do opracowania Regionalnej Polityki Rozwoju Edukacji Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony