Program rozwoju turystyki 2020+

Zarząd Województwa Śląskiego informuje,

 

 

że uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2110/222/V/2017 z dnia 17.10.2017 r. przyjęty został Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem

 

 

Treść Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ oraz uzasadnienie wraz z podsumowaniem, zawierające informacje o udziale społeczeństwa w tworzeniu dokumentu, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z dokumentami tymi można zapoznać się również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Wydziale Rozwoju Regionalnego, ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice, pok. 0.07.

 

Powyższa informacja została zamieszczona na podstawie zapisów art. 43 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).


Uchwała Zarządu
Program rozwoju turystyki w województwie śląskim 2020+
Podsumowanie
Uzasadnienie


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

 

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 1379/204/V/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Sprawozdanie obejmuje propozycję rozstrzygnięcia nadesłanych uwag.


Sprawozdanie z konsultacji społecznych
Zestawienie uwag i wniosków


 

Projekt Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+
Ruszają konsultacje społeczne

 

Na podstawie art. 14 ust.1 pkt 11, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 486, z późn. zm.), art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 383, z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 353, z późn. zm.)
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konsultacje projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Programu wraz z Prognozą przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 798/187/V/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. dostępny jest na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie http://rcas.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Wydziale Rozwoju Regionalnego (pokój 0.07).
Do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ oraz Prognozy oddziaływania na środowisko należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach pisemnie na adres:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36
40-041 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 109
fax: +48 (32) 77 99 174

lub drogą elektroniczną na adres: strategia@slaskie.pl, bądź ustnie do protokołu w pokoju 0.07 pod ww. adresem.
Uwagi można przekazywać w terminie do 12 czerwca 2017r.
Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.


FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
Projekt Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+
Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+
Opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach


 

Rozpoczęcie prac i konsultacje
Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1889/69/V/2015 podjętą w dniu 6 października 2015 r. określił zasady, tryb i harmonogram prac nad Programem rozwoju turystyki w województwie śląskim. Podjęcie prac nad programem wynika z zakończenia obowiązywania Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013 i zaistnienia potrzeby zweryfikowania zapisów dotychczasowej Strategii oraz wyznaczenia nowych celów Województwa Śląskiego w obszarze kształtowania polityki rozwoju turystyki na kolejne lata i przedsięwzięć służących wykreowaniu atrakcyjnego wizerunku Województwa Śląskiego. Opracowanie, zatwierdzenie i realizowanie Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego i przychodów regionu z turystyki, rozwijania nowej interdyscyplinarnej gałęzi gospodarki, tzw. przemysłu czasu wolnego, zarówno dla turystów jak i mieszkańców regionu. Ponadto umożliwi poprawę wizerunku województwa śląskiego jako miejsca atrakcyjnego pod względem turystycznym i inwestycyjnym.
Przygotowywany Program rozwoju turystyki w województwie śląskim będzie dokumentem wdrożeniowym w zakresie turystyki dla Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz Strategii dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020. 
Wszelkie informacje o trybie opracowania Programu rozwoju turystyki i harmonogramie prac są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl. Z dokumentami można się również zapoznać w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Rozwoju Regionalnego, referat – Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego.
Wszelkie uwagi, opinie i wnioski na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 30 listopada 2015 r. pod adresem:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice


strategia@slaskie.pl

 

 

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

 


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony