Polityka Miejska

Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego - uchwalony dokument

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

ogłasza

przyjęcie Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego

Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego wraz z podsumowaniem i uzasadnieniem dostępne są na stronie internetowej Województwa Śląskiego w zakładkach plany rozwoju/ planowanie przestrzenne i geodezja i Forum Przestrzeni oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Informacje na temat Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego można uzyskać również w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod niżej wskazanym adresem (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym):

Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 40 353

Załączniki:

Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego [PDF 6,7MB]

Regionalna Polityka Miejska - w wersji z ułatwieniami dostępu WCAG [PDF 11,6MB]

Podsumowanie [PDF 439,3kB]

Uzasadnienie [PDF 345,0kB]

Załącznik do Uzasadnienia [PDF 729,0kB]

 

Linki do stron zewnętrznych:

Uchwała zarządu nr 2703/297/VI/2021 z dnia 2021-12-15

 


Regionalna Polityka Miejska - konsultacje społeczne

Ogłoszenie

Zarząd Województwa Śląskiego

na podstawie: art. 10a ust. 1, art. 11 ust. 2 pkt 2, pkt 5 i pkt 9 oraz art. 41 ust. 2 pkt. 4 i 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 39 ust 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały nr V/60/4/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego

ogłasza

konsultacje projektu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego wraz z Prognozą dostępny jest na stronie Województwa Śląskiego www.slaskie.pl, w zakładce Plan rozwoju, Planowanie przestrzenne i geodezja oraz na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego wraz z Prognozą zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby fizyczne. W związku z wprowadzonym stanem epidemii związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19, w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, zapoznanie się z ww. dokumentami w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest ograniczone. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza dostępnego na wyżej wskazanych stronach internetowych, pisemnie lub elektronicznie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 77 40 353, fax: +48 (32) 20 78 181
e-mail: politykamiejska@slaskie.pl

z dopiskiem konsultacje Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego

bądź ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Uwagi można przekazywać w terminie do 3 grudnia 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Załączniki:

Projekt Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego [PDF 7,7MB]

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnej Polityki Miejskiej [PDF 9,5MB]

Formularz zgłaszania uwag do dokumentów [DOC 58,5kB]

Informacja o ochronie danych osobowych [PDF 480,6kB]

Opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [PDF 567,0kB]

Linki do stron zewnętrznych:


Przystąpienie do opracowania Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego oraz informacja o konsultacjach

Zarząd Województwa Śląskiego

zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

ogłasza,

że Uchwałą Nr 1880/278/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 16.08.2018 roku przystąpiono do opracowania dokumentu pn. Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego. Opracowanie ww. dokumentu ma na celu określenie diagnozy obszarów miejskich województwa śląskiego oraz wypracowanie modelu wsparcia zarządzania tego rodzaju obszarami w regionie.

Wszelkie informacje o prowadzonych pracach nad Regionalną Polityką Miejską Województwa Śląskiego ich postępie oraz kolejnych etapach konsultacji będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski na obecnym wstępnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie bądź drogą elektroniczną do 31 października 2018 r. pod adresem:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Siedziba - ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
tel: +48 (32) 77 99 111, fax: +48 (32) 77 99 174
politykamiejska@slaskie.pl

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone w toku przygotowania dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób składających uwagi, opinie i wnioski znajdują się w ogłoszeniu o przystąpieniu do opracowania Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego na stronie internetowej www.slaskie.pl  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony