Menu

Sygnaliści

Sygnaliści

Podstawa prawna

W związku z wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii masz możliwość poinformowania nas o wszelkich nieprawidłowościach, które stanowią naruszenia prawa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach.

Cel Dyrektywy

Celem Dyrektywy jest udostępnienie bezpiecznych kanałów wewnętrznych, do zgłoszeń nieprawidłowości w instytucji zapewniających wysoki poziom ochrony osób zawiadamiających o naruszeniach prawa Unii, co przełożyć się ma na poprawę egzekwowania polityk i prawa Unii w określonych dziedzinach.

Sygnalista to osoba zgłaszająca nieprawidłowości i/lub naruszenia prawa Unii w zakładzie pracy i tym samym odgrywa kluczową rolę w ich ujawnianiu i zapobieganiu im oraz w ochronie dobra publicznego.
Posiadając wiedzę na temat naruszenia prawa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, zgłaszający mogą w poufny sposób wyeliminować nieprawidłowości.

Regulamin zgłoszeń obowiązujący w Urzędzie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego został przyjęty „Regulamin przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego”.

Regulamin zawiera procedury zgłaszania, rozpatrywania zgłoszeń o nieprawidłowościach w miejscu pracy, zapewnienia poufności i ochrony osobom Zgłaszającym przed działaniami odwetowymi.

Dodatkowym celem Regulaminu jest propagowanie postawy obywatelskiej odpowiedzialności wśród pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz ochrona miejsca pracy poprzez wczesne wykrycie i usunięcie zgłoszonych przypadków nieprawidłowości.

Jak zgłosić naruszenie prawa Unii w Urzędzie

Zgłaszający w celu przekazania zgłoszenia ma prawo skorzystać z następujących kanałów zgłoszeń:

 a) adresu e-mail zgloszenie@slaskie.pl,

 b) zawnioskować do Koordynatora ds. komunikacji ze Zgłaszającymi o zorganizowanie bezpośredniego spotkania w ustalonym miejscu i terminie, w celu dokonania zgłoszenia.

Koordynatorem ds. komunikacji ze Zgłaszającymi jest Piotr Komenda – Audytor wewnętrzny w Departamencie Audytu i Kontroli (piotr.komenda@slaskie.pl, tel. 32 77 40 827).

W przypadku nieobecności Koordynatora osobą upoważnioną do przyjmowania zgłoszeń jest Zastępca Koordynatora ds. komunikacji ze Zgłaszającymi – Grzegorz Skoczek – Kierownik Referatu audytu wewnętrznego, Audytor wewnętrzny w Departamencie Audytu i Kontroli (grzegorz.skoczek@slaskie.pl, tel. 32 77 40 826)

Ścieżka rozpatrywania zgłoszenia

Po przyjęciu zgłoszenia Koordynator ds. komunikacji ze Zgłaszającymi potwierdza Zgłaszającemu przyjęcie zgłoszenia w ciągu 7 dni od jego wpływu i kieruje sprawę do wyjaśnienia do Komisji ds. działań następczych.

Komisja ds. działań następczych prowadzi wewnętrzne postępowania wyjaśniające kierując się wymogiem zachowania poufności w ich toku. 

Komisja realizuje wszystkie działania następcze w terminie umożliwiającym przekazanie końcowej informacji zwrotnej Zgłaszającemu w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub wpływu zgłoszenia do Urzędu.

Ochrona Zgłaszającego

Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem, że:

  1. miał uzasadnione podstawy sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia,
  2. dokonał zgłoszenia zgodnie z procedurą, zgodnie z przepisami prawa, w dobrej wierze i w interesie publicznym.

Zgłaszający dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub zgłoszenia stanowiącego nadużycie prawa nie podlegają ochronie przewidzianej w Regulaminie. Ochronie nie podlegają również Zgłaszający, którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

Zakaz działań odwetowych

Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, groźby działań odwetowych i próby podejmowania działań odwetowych.

Żaden Zgłaszający, osoba mu pomagająca lub powiązana z nim, która korzysta z instrumentów przewidzianych w Regulaminie oraz w przepisach prawa nie może spotkać się z odwetem lub negatywną oceną swojego zachowania ze strony przełożonych oraz innych pracowników. Dotyczy to także osób, które występują we wszelkich postępowaniach w charakterze świadka lub sygnalizują pracodawcy bądź innym, przewidzianym prawem organom, dostrzeżone nieprawidłowości lub udzielają wsparcia w tym zakresie innym pracownikom.

Zakaz działań odwetowych obejmuje zarówno ochronę osób dokonujących zgłoszenia, jak i osób pomagającym im w dokonaniu zgłoszenia.

Zakaz działań odwetowych obowiązuje także, jeżeli w toku rozpoznania okaże się, że zgłoszenie było bezzasadne.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony